Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2000 roku. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2005 roku. W tym też roku otworzył Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych "A Priori" z siedzib± w Gdyni. Zasiadał w organach spółek kapitałowych działaj±cych w branży budowlanej i inwestycyjnej. Marcin Bochan specjalizuje się w sprawach zwi±zanych z inwestycjami, prawem spółek, działalno¶ci± developersk±; w zwi±zku z pełnion± funkcj± ma bardzo duże do¶wiadczenie w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególno¶ci prawa budowlanego i gospodarki nieruchomo¶ciami. Nadto od kilku lat prowadzi sprawy odszkodowawcze za szkody osobowe i maj±tkowe, zajmuje się prawem własno¶ci intelektualnej i autorskim, postępowaniami upadło¶ciowymi i naprawczymi, telekomunikacj± i informatyk±, reklam± i mediami oraz sprawami zwi±zanymi z inicjatywami obywatelskimi.