Andrzej Górski

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 roku. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2005 roku. W tym też roku otworzył Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych "A Priori" z siedzib± w Gdyni. W roku 2002 ukończył kurs i uzyskał dyplom uprawniaj±cy do zasiadania w Radach Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Andrzej Górski specjalizuje się w sprawach zwi±zanych z działalno¶ci± bankow±, inwestycjami zagranicznymi, prawem kontraktowym, prawem konkurencji, prawem ochrony ¶rodowiska oraz prawem pracy. Ponadto posiada duż± praktykę w zakresie procedury cywilnej w odniesieniu do postępowania s±dowego, zabezpieczaj±cego i egzekucyjnego. Andrzej Górski, z racji swojego długoletniego do¶wiadczenia, praktyki zawodowej oraz biegłej znajomo¶ci języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (certyfikaty FCE, ZD), należy do grona nielicznych specjalistów z zakresu prawa morskiego.