Kancelaria wdraża system możliwie szybkiej rejestracji spółek poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów rejestracyjnych na poziomie nie wymagaj±cym korekt i poprawek, tak, by rejestracja była możliwie sprawnie przeprowadzona a wypracowane umowy i akty założycielskie pozwalały w możliwie jak najszybszy sposób wprowadzić spółkę do obrotu prawnego. Standardy dotycz±ce spółek obowi±zuj± także przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw. Postępowanie rejestracyjne rozszerza się także na postępowanie likwidacyjne.

Kancelaria dokonuje rejestracji na terenie Polski i Unii Europejskiej jak też w innych krajach.

Obsługa prawna w zakresie przekształceniowym rozci±ga się także na okres pomiędzy rejestracj± a likwidacj±. Na tym obszarze działania kancelaria zajmuje się postępowaniami dotycz±cymi ł±czenia, podziału i przekształcania się spółek.

Kancelaria, z racji tego iż współpracuje z biegłymi rewidentami oraz księgowymi o różnych specjalizacjach, zapewnia także, najczę¶ciej na zasadzie outsourcingu, obsługę księgow± i rachunkow± na najwyższym dostępnym poziomie.

Współpraca z w/w partnerami pozwala kancelarii zaproponować swoim klientom analizę rynku oraz analizę ekonomiczn± inwestycji, co z do¶wiadczenia jest bardzo przez klientów kancelarii poż±dane, zwłaszcza przed wszczęciem postępowania rejestracyjnego. Analiza prawna i ekonomiczna potrzebna jest także w sytuacji ł±czenia, podziału i przekształcania się spółek, co także zapewnia swoim klientom kancelaria.

Zwi±zanie się spółek z kancelari±, w trakcie długoletniej współpracy, wyraĽnie wpływa na wynik finansowy i może być przyczyn± zwiększenia warto¶ci rynkowej spółki.

tuacji ł±czenia, podziału i przekształcania się spółek, co także zapewnia swoim klientom kancelaria.

Zwi±zanie się spółek z kancelari±, w trakcie długoletniej współpracy, wyraĽnie wpływa na wynik finansowy i może być przyczyn± zwiększenia warto¶ci rynkowej spółki.

Polityka prywatności
Grafika i reklama: Studio graficzne.